Ejendomsinvesteringer

Markedsvurdering forår 2015

Investering i erhvervsejendomme

 

Hvorfor investere i fast ejendom?
Investering i fast ejendom er en langsigtet investering. Stigninger i ejendomspriser og lejeniveau vil i de fleste tilfælde opveje inflationen. Med en tilstrækkelig selektiv udvælgelse af investeringsejendomme og med professionel bistand vil man kunne sammensætte en ejendomsportefølje, der sikrer et solidt afkast af den foretagne investering, hvis købet finansieres med et realkreditlån i stedet for et boliglån i banken med rente der med garanti er højere end realkreditten. 

Det er en historisk kendsgerning, at ejendomspriserne trods perioder med turbulens har udvist en markant stigende tendens. Og det er ligeledes en kendsgerning, at mange private formuer er skabt ved investering i fast ejendom. Endelig skal man ikke underkende betydningen af glæden ved at have investeret i et "reelt" formuegode.

Afkastbetragtningen
Mange købere af investeringsejendomme vurderer nøje afkastprocenten. En investor skal kunne sammenligne sin påtænkte investering med alternative investeringer. Men investor skal gøre sig klart, at når afkastprocenten bliver den mest tungtvejende faktor ved beslutningen om køb eller ved sammensætning af en ejendomsportefølje, er det en kortsigtet gevinst- og risikovurdering, der er foretaget. Et højt afkast vil som regel fordre en ligeledes høj risikovillighed. På langt sigt skal også andre faktorer medtages ved vurderingen af en investerings rentabilitet.

Skattemæssige forhold
Når man investerer i fast ejendom, kan der ofte opnås skattemæssige fordele. En person, der driver udlejningsvirksomhed, omfattes af virksomheds-skatteordningen med den lempeligere beskatning, der gælder her. Ligeledes kan selvstændige, der i øvrigt ophører med at drive egen virksomhed, opnå en fordelagtig løsning (spørg en revisor herom). Efter anpartsindgrebet i 1989 og skattereformen i 1993 er afskrivningsberettigede ejendomme den eneste tilbageværende mulighed for at anvende skattelikviditet til finansiering af købet af et afskrivningsberettiget aktiv uden at skulle opfylde et arbejdstidskrav. Det er dog en betingelse, at ejendommen ikke ejes af flere end 10 personer. Det er først og fremmest butiks-, lager- og produktionsejendomme, der er attraktive i denne sammenhæng, idet der ikke kan afskrives på bolig- og kontorejendomme. Ved blandede ejendomme gælder der særlige regler, alt efter hvor stor en del af ejendommen, der anvendes til erhverv og til hvilket formål.

Problem for den mindre investor
Den mere langsigtede konsekvensanalyse af investering i ejendomme kan være vanskelig at praktisere i tilstrækkeligt omfang for den mindre investor, idet denne typisk ikke har erfaring med og ressourcer til at foretage analysen. For denne er det derfor en god idé at få rådgivning fra en af vores erhvervsmæglere eller hos en advokat eller revisor med speciale i investeringsejendomsmarkedet.

Alt om ingenting og mere til..